Üyelik Sözleşmesi

CIFTCIYIM.COM Bireysel Üyelik Sözleşmesi

 1. Açıklamalar

1.1 Bundan böyle Bireysel Üyelik Sözleşmesi sözleşme metninde  “Sözleşme” olarak anılacaktır.  

1.2 Bundan böyle Çamlık Mah. Leylak Sok. No:8/1 Pendik- İSTANBUL adresinde mukim bulunan  CIFTCIYIM.COM TİCARET sözleşme metninde  "ÇİFTCİYİM.COM" olarak anılacaktır.

 1. Taraflar

 İşbu sözleşme “ÇİFTCİYİM.COM” ile https://www.ciftciyim.com sitesine üye olmak maksadıyla Sözleşme ve sözleşmeden ayrı düşünülemeyecek eklerine, sitede yer alan şartlarla birlikte kurallara onay veren "Üye" arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

 1. Tanımlar

“Site”: www.ÇİFTCİYİM.COM isimli domain(alan adı) adresinden ve bu domain adresine bağlantılı domainlerden oluşan “ÇİFTCİYİM.COM” un internet kullanıcıları tarafından ulaşabildiği web sitesi.

“İçerik”: “ÇİFTCİYİM.COMun “Site” üzerinden yayınladığı ve erişime açık olan her çeşit resim, video, dosya, rakam ve benzeri yazımsal, işitsel, görsel imgelerdir.

“Üye” İşbu sözleşme koşulları doğrultusunda "Site"ye üye olan ve "Site"de yer alan içerik, uygulama ve "Hizmetler"den yararlanan gerçek ve tüzel kişiler.

“Kullanıcı”: “Site ”ye,  internet bağlantısıyla erişen her gerçek veya tüzel kişidir.

“Üyelik”: “Site”  ye “Üye” olmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin , “Site ”deki üye ol formunda istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin “ÇİFTCİYİM.COM” tarafından e-posta veya üyelik için gönderilen SMS ile onaylaması sonrasında kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri “ÇİFTCİYİM.COM” tarafından onaylanmadan, kullanıcılar “Üye” olmanın kazandıracağı hak ve yetkilere sahip olamaz. Kullanıcıların “Üyelik” başvurusu herhangi bir gerekçe olmadan reddedilebileceği gibi ek şart ve koşullar talep edilebilir. “ÇİFTCİYİM.COM” gerekli görmesi halinde “Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir. “Üyelik” ile elde edilen hak ve yükümlülükler, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemez.

"Sözleşme":  “ÇİFTCİYİM.COM” a ait “Site” de yer alan tüm şartlar ile koşullar, kurallar, ayrı düşünülemez ekler ve ek maddelerden oluşan kullanıcı tarafından “Sözleşme” yi anlayıp kabul ettiğine dair onaylanan elektronik ortamda akdedilen şartlar, koşullar, kurallar, ayrı düşünülemez ekler ve ek maddelerle birlikte bütün olan elektronik sözleşmedir.

"ÇİFTCİYİM.COM Üyelik Hesabı":  “ÇİFTCİYİM.COM” a ait “Site” deki hizmetlerden yararlanmak ve gerekli iş, işlemlerin yapıldığı, “Üye” lerin kendisine ait bilgileri  güncelleyebildiği, kendisi tarafından kullanacağını taahhüt ettiği “e-posta” ve “şifre” ile erişim yaptığı “Üye” nin kendisine özel olan “site” deki sayfaların tamamı.

 “ÇİFTCİYİM.COM Hizmetleri” ("Hizmetler"):ÇİFTCİYİM.COM” tarafından “Üye” nin “site” içerisinde “Sözleşme” de tanımlı olan iş ve işlemleri gerçekleştirmeleri için sunulan uygulamalardır. “ÇİFTCİYİM.COM”  “Site” de sunduğu “Hizmetler” de istediği an değişiklikler yapabilir. Yapılan değişiklikler “Üye” ye “Site” üzerinden duyurulur. Yapılan değişiklikler, duyurular, şartlar ve koşullar yayımlandığı an yürürlüğe girer ve “Üye” yi yükümlü kılar.

“ÇİFTCİYİM.COM Veritabanı” : 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan, “ÇİFTCİYİM.COM” un “Site”  adresinde erişilen her türlü içeriğin depolandığı, sorgulanabildiği ve erişilebildiği veritabanıdır.

 

 1. “Sözleşme”nin Konusu ve Kapsamı

İşbu “Sözleşme”nin konusu, “ÇİFTCİYİM.COM”  un "Site" sinde sunulan “Hizmetler”in, “Üye” lerin bu “Hizmetler”den yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. “Sözleşme” ve ekleri ile "Site" içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve “Hizmetler”e ilişkin “ÇİFTCİYİM.COM” tarafından yapılan tüm açıklama, bildirim,  uyarı, ve uygulama  gibi beyanlar kapsam dâhilindedir. "Kullanıcı", işbu “Sözleşme” hükümlerini kabul etmekle, "Site" içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin “ÇİFTCİYİM.COM” tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

 1. Üyelik Şartları

5.1 “ÇİFTCİYİM.COM” “Site" sine üye olabilmek için öncelikle T.C. yasalarına göre reşit olmak şarttır ve “ÇİFTCİYİM.COM” tarafından işbu “Sözleşme” kapsamında üyeliği askıya alınmamış, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir.

5.2 “ÇİFTCİYİM.COM” herhangi bir zamanda bildirimde bulunmadan, gerekçe göstermeden, tazminat, ceza vb. sair hukuki yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu “Sözleşme” yi tek taraflı olarak feshedebilir, "Üye"nin “Site” deki “Üyelik”ini geçici olarak durdurabilir, askıya alabilir veya son verebilir. "Site"de yayınlanan kurallara aykırılık halleri, “Üye”nin "ÇİFTCİYİM.COM" un bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma hallerindendir.

 1. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

6.1 "Üye"nin Hak ve Yükümlülükleri

6.1.1 “Üye", T.C. Anayasası başta olmak üzere tüm yasalara, yürürlükteki tüm mevzuata, ahlak kurallarına ve “Site"de belirtilen kurallara, beyanlara, uygun hareket edeceğini, “Sözleşme” hükümleri ile “Site”deki tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.

6.1.2. “Üye” hukuka uygun amaçlarla "Site" de işlem yapabilir. "Üye"nin, "Site" içerisinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

6.1.3. "Üye"lerin, “ÇİFTCİYİM.COM” Üyelik Hesabı”na girişte kendilerinin belirleyip kullandıkları "e-posta" ve "şifre"nin münhasıran ve münferiden kendileri haricinde kullanılmasını engellemeleri, güvenliğini sağlamaları, üçüncü kişilerden gizlemeleri tamamen kendi sorumluluğundadır. Bu konuda herhangi bir aksaklık, ihmal veya kusurlarından dolayı diğer “Üye"lerin ve/veya “ÇİFTCİYİM.COM” un ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zararlarda  sorumluluk “Üye” ye aittir.

6.1.4. “Üye” T.C. Anayasası başta olmak üzere, yasalar ve yürürlükteki tüm mevzuat hükümleri gereğince, resmi makamlar tarafından “ÇİFTCİYİM.COM” dan “Üye” lere ait gizli/özel/ticari gibi her türlü bilginin istenmesi durumunda “ÇİFTCİYİM.COM” bu bilgileri isteyen resmi makamlara vermekle yetkili olduğunu, bundan dolayı “ÇİFTCİYİM.COM” dan her ne isim altında olursa olsun herhangi bir hak talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bununla birlikte  “Üye”nin  “Site” de yayınladığı ilanlarla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarının ihlal edildiği iddası ile hukuksal yollara başvuracağını bildirmesi üzerine ; “ÇİFTCİYİM.COM” “Üye” nin kendisine bildirdiği isim - soy isim bilgilerini ilgili tarafa verebileceğini kabul eder.

 6.1.5. "Üye", "Site" içerisinde kendisi tarafından yayınlanan içeriklerin, bilgilerin gerçeğe aykırı olmadığını ve hukuka uygun olduğunu, bahse konu bilgi ve içeriklerin "Site" üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin teşhirinin, satışının yürürlükteki mevzuata göre herhangi bir hukuka aykırılık oluşturmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. "ÇİFTCİYİM.COM", "Üye" tarafından "ÇİFTCİYİM.COM" a iletilen veya "Site" üzerinden “Üye” tarafından yüklenen içeriklerin, bilgilerin gerçeğe aykırı olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, mezkûr  bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan mesul tutulamaz.

6.1.6. "Üye", "ÇİFTCİYİM.COM" un ve/veya başka bir üçüncü şahsın sınırlı/sınırsız ayni veya kişisel haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki "Site" içerisinde bulunan veritabanları ve bütün verileri(yazılı, görsel, işitsel vb.) başka veritabanına aktarmayacağını, işlemeyeceğini,  çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, veya bu kapsamda sonuçlar doğurabilecek şekilde "Site"ye yüklemeyeceğini; söz konusu fiiller gerçekleştirmek suretiyle herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; mezkûr fiiller yada başka yöntemlerle doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet doğuran davranışlar, işlemler yapmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

6.1.7 "Üye"nin işbu “Sözleşme” hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "Site" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin karşılaştığı veya karşılaşabileceği zararlardan ötürü "ÇİFTCİYİM.COM" doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

6.1.8. “ÇİFTCİYİM.COM”, “Üye”lerin sadece ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve “ÇİFTCİYİM.COM Arayüzü”nü kullanmasına izin vermektedir, haricinde herhangi bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya tümüne yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların bir kısmının veya tamamının kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, işlenmesi, derlenmesi,  başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “ÇİFTCİYİM.COM” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “ÇİFTCİYİM.COM” tarafından izin verilmemektedir. "ÇİFTCİYİM.COM’ un  bu tür eylemleri gerçekleştiren kişi yada tüzel kişiler üzerinde hukuki gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

6.1.9. “Üye”  “Site” üzerinden üçüncü şahıslardan aldığı mal ve hizmetlerdeki ayıplardan dolayı  “ÇİFTCİYİM.COM” un sorumlu tutulamayacağını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili sair mevzuat hükümleri gereğince her türlü talep ve sorumluluğun muhatabının ilgili mal ve hizmetlerin satıcısına ait olduğunu ve buna bağlı olarak “ÇİFTCİYİM.COM” u her türlü sorumluluk ve yükümlülükten ibra ettiğini kabul ve taahhüt etmektedir.

6.1.10. "Üye", işbu “Sözleşme” yi veya bu “Sözleşme” den doğan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye  "ÇİFTCİYİM.COM" un yazılı onayı olmadan devredemez.

6.1.11 "Üye" ler, kendileri tarafından oluşturdukları içerikleri  "ÇİFTCİYİM.COM"in talepte bulunması halinde acele  olarak düzeltmek ve/veya değiştirmek zorundadırlar. "ÇİFTCİYİM.COM" un değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, “Üye” tarafından zamanında yerine getirilmemesi nedeniyle oluşan veya oluşabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen talep edilen değişiklik ve/veya düzeltmeleri yerine getirmeyen “Üye” ye aittir. "ÇİFTCİYİM.COM" gerek görmesi halinde bu değişlik ve/veya düzeltmeyi yapabilir.

 6.2. "ÇİFTCİYİM.COM"in Hak ve Yükümlülükleri

 

6.2.1. “ÇİFTCİYİM.COM”, işbu “Sözleşme” kapsamında belirtilen hizmetleri  “Sözleşme” de belirtilen koşullar çerçevesinde ve “ÇİFTCİYİM.COM” Üyelik Hesabı" içerisinde belirtilen açıklamalar dahilinde yerine getirmeyi, bahse konu hizmetlerin yürütülmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. İş bu madde de bahsi geçen teknolojik altyapıyı tesis etme hükmü sınırsız ve eksiksiz bir hizmet anlamına gelmemektedir. “ÇİFTCİYİM.COM” her zaman herhangi bir açıklama ve bildirimde bulunmadan iş bu “ Sözleşme” ile sunulan teknolojik altyapısını ve hizmetlerini durdurabilir veya son verebilir.

6.2.2 "ÇİFTCİYİM.COM" hiçbir açıklama yapmadan, bildirimde bulunmadan ve her hangi bir ek süre tanımaksızın “Site” de verilen hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme ayrıca “Üye” lerin siteye yükledikleri bilgileri, içerikleri “Site” kullanıcıları da dâhil olmak üzere üçüncü şahısların erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır.   

6.2.3. "ÇİFTCİYİM.COM" kendi kontrolünde ve işletiminde olmayan başka üçüncü şahısların sahip olduğu, işlettiği, kontrol ettiği internet sitelerine, dosyalara veya içeriklere “Site” üzerinden link verebilir. Verilen bu linkler “ÇİFTCİYİM.COM” tarafından sadece referans kolaylığı nedeniyle veya “Üye” ler tarafından sağlanmış olabilir. Linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde doğrulama beyanı veya garanti niteliği taşımamaktadır. “Site” de bulunan linkler aracılığıyla erişim sağlanan her türlü dosya, içerik, internet siteleri, siteler, internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında  "ÇİFTCİYİM.COM" un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

6.2.4. "ÇİFTCİYİM.COM", Başta T.C. Anayasasına, yasalara ve tüm mevzuata, ahlak kurallarına, “Site” nin içeriğine ve işleyişine, “ Sözleşme” koşullarına ve yayımlanan şartlara aykırı olan içerikteki her türlü mesaj, ilan, bildirim ve paylaşımları istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir ve işbu maddede mezkûr olan içerik/ler ile ilgili, iltisaklı ve rabıtalı olan “Üye” nin üyeliğini herhangi bir bildirim yapmadan sona erdirebilir.    

6.2.5. “Site” dâhilinde  “Üye” ler ve “Kullanıcı” lar tarafından sağlanan içeriklerin gerçekliğini, hukuka uygun olup olmadığını, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek "ÇİFTCİYİM.COM" un, "ÇİFTCİYİM.COM" çalışanlarının ve yöneticilerinin yükümlülüğünde değildir.

6.2.6.  5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında "Bilgi Teknolojileri ve İletşim Kurumu" nun 21.04.2017 Tarihli onayı ile "ÇİFTCİYİM.COM" "Yer Sağlayıcı" olarak faaliyet göstermektedir.

 

 1. Fikri Mülkiyet Hakları

"Üye" ler, İşbu "Site Kullanım Koşulları" dâhilinde "ÇİFTCİYİM.COM" tarafından açıkça izin verilen durumlar haricinde "ÇİFTCİYİM.COM" a ait bilgileri, hizmetleri ve telif haklarına tabi çalışmalarını paylaşmak, dağıtmak, satmak, sergilemek, işlemek veya bunlardan türemiş çalışmalar veya başkasının "ÇİFTCİYİM.COM" un hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler.

 

 1. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "ÇİFTCİYİM.COM" işbu “Sözleşme” ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "ÇİFTCİYİM.COM" için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "ÇİFTCİYİM.COM" dan herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "ÇİFTCİYİM.COM" un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

 Gizlilik Politikası

9.1 "Site"de "Üye"lerle ilgili bilgileri “ÇİFTCİYİM.COM” işbu “Sözleşme” ve işbu “Sözleşme”nin eklerinden biri ve ayrılmaz parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. “ÇİFTCİYİM.COM” "Üye"lere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

 9.2. “ÇİFTCİYİM.COM”, “Sözleşme” ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da “Üye” olma aşamasında kullanıcılardan istenilen ad-soyad, telefon numarası, e-mail adresi gibi bilgileri; yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde ek onayları almak suretiyle sms, e-mail, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, araştırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak,  site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle amacıyla veya gerektiğinde “Üye” ile iletişim kurmak için kullanabilir.

 9.3. “ÇİFTCİYİM.COM”, Yine yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca kişisel veriler aynı zamanda ÇİFTCİYİM.COM’un süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, pazar araştırmaları yapmak ve veri tabanı oluşturmak için “ÇİFTCİYİM.COM” un işbirliği içinde olduğu firmalara aktarılabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir. “ÇİFTCİYİM.COM” un belirtilen amaçlarla işbirliği içinde bulunduğu gerçek kişi ve/veya tüzel kişilere, Kullanıcıların kişisel verilerini iletmesine Kullanıcılar onay vermektedir.

 1. “Sözleşme” Değişiklikleri

"ÇİFTCİYİM.COM", işbu “Sözleşme” yi uygun göreceği herhangi bir zamanda tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak "Site" de yayınlayarak değiştirebilir. İşbu “Sözleşme” nin değişen hükümleri, “Site” de yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girer. Geriye kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu “Sözleşme”, "Üye" nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 1. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu “Sözleşme”nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu “Sözleşme” dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu                   “Sözleşme”den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 1. "ÇİFTCİYİM.COM" Kayıtlarının Geçerliliği

"Üye", işbu “Sözleşme” den doğabilecek ihtilaflarda "ÇİFTCİYİM.COM" un kendi sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, defter kayıtlarının, ticari kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş, veritabanında ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini,"ÇİFTCİYİM.COM" u yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin Hukuk Mahkemeleri Kanunu  193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

 1. Yürürlük

İşbu “Sözleşme” ve “Sözleşme” ye atıfta bulunulan ve ayrılmaz bir parçası olan ekler ile “Site” de yer alan kurallar ve şartlar, "Üye" nin elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. “Sözleşme” nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir. 

 

 

 

 

*ek maddeler düzenlendikten sonra eklenecektir.