Üyelik Sözleşmesi

Ciftciyim.com Bireysel Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu Bireysel Üyelik Sözleşmesi; (bundan böyle “Sözleşme” olarak sözleşme metninde anılacaktır) “Çamlık Mah. Leylak Sok. No:8/1 Pendik- İSTANBUL adresinde mukim CİFTCİYİM.COM TİCARET” (bundan böyle kısaca "CİFTCİYİM.COM" olarak sözleşme metninde anılacaktır.) ile www.Ciftciyim.com Sitesine üye olmak için işbu Sözleşme ile ayrılmaz parçası olan eklerine, ek maddelerine ve Ciftciyim.com Sitesinde yer alan şartlar ile kurallara onay veren "Üye" arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

2. Tanımlar

“Site”: www.Ciftciyim.com İsimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “CİFTCİYİM.COM” un “Hizmetler ”ini sunduğu web tabanlı internet sitesi.

“Kullanıcı”: “Site ”ye,  internet barındıran herhangi bir araç vasıtasıyla erişen her gerçek veya tüzel kişidir.

“Üye”: “Site“ ye üye olan ve "Site" dâhilinde sunulan hizmetlerden belirlenen koşullar dâhilinde yararlanan “Kullanıcı”.

 “Üyelik”: “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, “Site ”deki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin “CİFTCİYİM.COM” tarafından e-posta veya üyelik için gönderilen SMS ile onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. “Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “CİFTCİYİM.COM” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. “CİFTCİYİM.COM” gerekli görmesi halinde “Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir.

"Sözleşme": “Site”de yer alan şartlar ve koşullar ile eklerden veya ek maddelerden oluşan, kullanıcının “Sözleşme” yi anladığına ve kabul ettiğine ilişkin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen, ayrılmaz parçası olan ekler veya ek maddeler  ile “Site ”de yer alan şart ve kurallarla birlikte bir bütün olan elektronik sözleşmedir.

 "CİFTCİYİM.COM Üyelik Hesabı": “Üye”nin "Site" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "Üyelik”le ilgili konularda "CİFTCİYİM.COM"e talepte bulunduğu, "Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile "Site" üzerinden eriştiği "Üye"ye özel internet sayfaları bütünü.

“CİFTCİYİM.COM Hizmetleri” ("Hizmetler"): "Site" içerisinde "Üye"nin işbu “Sözleşme” içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “CİFTCİYİM.COM” tarafından sunulan uygulamalardır. "CİFTCİYİM.COM", "Site" içerisinde sunulan "Hizmetler"inde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “Site”dan "Üye"ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “Site”da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

“İçerik”: “Site”da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

"CİFTCİYİM.COM Arayüzü" : CİFTCİYİM.COM ve "Üye"ler tarafından oluşturulan içeriğin "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve "CİFTCİYİM.COM Veritabanı"ından sorgulanabilmesi amacıyla "Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “CİFTCİYİM.COM”e ait olan tasarımlar içerisinde “Site” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

“CİFTCİYİM.COM Veritabanı” : “Site” dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “CİFTCİYİM.COM”e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.

“Bana Özel” sayfası: "Üye"nin "Site"da yer alan çeşitli uygulamalardan ve "Hizmetler”den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini, tercihlerini, uygulama bazında kendisinden talep eden bilgileri girdiği, sadece "Üye" tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen "Üye"ye özel sayfa.

3. “Sözleşme”nin Konusu ve Kapsamı

İşbu “Sözleşme”nin konusu, "Site"da sunulan “Hizmetler”in, bu “Hizmetler”den yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. “Sözleşme” ve ekleri ile "Site" içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve “Hizmetler”e ilişkin “CİFTCİYİM.COM” tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dâhilindedir. "Kullanıcı", işbu “Sözleşme” hükümlerini kabul etmekle, "Site" içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin “CİFTCİYİM.COM” tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4. Üyelik Şartları

4.1 "Site"a üye olabilmek için reşit olmak ve “CİFTCİYİM.COM” tarafından işbu “Sözleşme” kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış, üyeliği askıya alınmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir.

4.2 “CİFTCİYİM.COM” herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu “Sözleşme”ni tek taraflı olarak feshedebilir, "Üye"nin “Üyelik”ine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. "Site"da belirtilen kurallara aykırılık halleri, “Üye”nin "CİFTCİYİM.COM" bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma hallerindendir.

5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1 "Üye"nin Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1 “Üye", “Site"da belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, “Sözleşme” hükümleri ile “Site”daki tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.2 "Üye”, “CİFTCİYİM.COM”in yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; “Üye”lere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple “CİFTCİYİM.COM”den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bunun haricinde “Üye”nin “Site” üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarının ihlal edildiği iddiası ile “CİFTCİYİM.COM”e bildirimde bulunması, yargı yoluna başvuracağını bildirmesi halinde; “Üye”nin kendisine bildirdiği ad-soyad bilgisini “CİFTCİYİM.COM” ilgili tarafa verebilir.

5.1.3. "Üye"lerin, “CİFTCİYİM.COM Üyelik Hesabı”na girişte kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve münferiden kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerden saklamaları tamamen kendi sorumluluğundadır. Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer “Üye"lerin ve/veya “CİFTCİYİM.COM”in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zararlardan “Üye” sorumludur.

5.1.4. "Üye", "Site" dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin "Site" üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin, yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. "CİFTCİYİM.COM", "Üye" tarafından "CİFTCİYİM.COM"e iletilen veya "Site" üzerinden “Üye” tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

5.1.5. "Üye", "CİFTCİYİM.COM"in yazılı onayı olmadan işbu “Sözleşme”ni veya bu “Sözleşme”nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.1.6. “Üye” hukuka uygun amaçlarla "Site" üzerinde işlem yapabilir. "Üye"nin, "Site" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.  "Üye", "CİFTCİYİM.COM"in ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki "Site" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veritabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde "Site"a yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. "Üye"nin işbu “Sözleşme” hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "Site" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "CİFTCİYİM.COM" doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.1.7. “CİFTCİYİM.COM”, “Üye”lerin sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve “CİFTCİYİM.COM Arayüzü”nü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “CİFTCİYİM.COM” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “CİFTCİYİM.COM” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; "CİFTCİYİM.COM’in gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

5.1.8. “Üye”, üçüncü şahıslardan aldığı mal ve hizmetlerdeki ayıplarla ilgili “CİFTCİYİM.COM”in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili sair mevzuat kapsamındaki her türlü talep ve sorumluluğun muhatabının ilgili mal ve hizmeti satıcısına ait olduğunu ve bunlara ilişkin olarak her tür sorumluluk ve yükümlülükten “CİFTCİYİM.COM”i ibra ettiğini kabul ve taahhüt etmektedir. 

5.2. "CİFTCİYİM.COM"in Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1. "CİFTCİYİM.COM", işbu “Sözleşme”nde bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili "CİFTCİYİM.COM Üyelik Hesabı" içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu “Sözleşme”nde belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, işbu “Sözleşme” kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; “CİFTCİYİM.COM” her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu “Sözleşme” ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

5.2.2. "CİFTCİYİM.COM", "Site"da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; "Üye"lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri "Site" kullanıcıları da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "CİFTCİYİM.COM", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "Üye"ler, "CİFTCİYİM.COM"in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Değişiklik ve/veya düzeltmeleri gerekli görüldüğü takdirde "CİFTCİYİM.COM" yapabilir. "CİFTCİYİM.COM" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

5.2.3. "Site" üzerinden, "CİFTCİYİM.COM"in kendi kontrolünde olmayan "Satıcı"lar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya Sitelara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler "Üye"ler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle "CİFTCİYİM.COM" tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde doğrulama beyanı veya garanti niteliği taşımamaktadır. "Site" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen Sitelar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen Sitelar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "CİFTCİYİM.COM"in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.2.4. "CİFTCİYİM.COM", "Site"ın işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, “Sözleşme” koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; "CİFTCİYİM.COM" bu mesaj ve içeriği giren "Üye"nin üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir.

5.2.5. "CİFTCİYİM.COM"in, "CİFTCİYİM.COM" çalışanlarının ve yöneticilerinin, “Site”da “Üye”ler ve “Kullanıcı”lar tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır.

5.2.6. "CİFTCİYİM.COM", 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında ve bu Kanun doğrultusunda Telekomünikasyon Kurumu İletişim Başkanlığı’nın 17.01.2013 tarih ve 581 Belge no’lu yazısı ile "Yer Sağlayıcı" olarak faaliyet göstermektedir.

6. Gizlilik Politikası

6.1 “CİFTCİYİM.COM”, "Site"da "Üye"lerle ilgili bilgileri işbu “Sözleşme” ve işbu “Sözleşme”nin eklerinden biri ve ayrılmaz parçası olan EK-2’teki Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. “CİFTCİYİM.COM” "Üye"lere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

6.2. “CİFTCİYİM.COM”, “Sözleşme” ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da “Üye” olma aşamasında talep edilen ad-soyad, telefon numarası, e-mail adresi gibi bilgileri; yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde ek onayları almak suretiyle sms, e-mail, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, araştırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde “Üye” ile temas kurmak için kullanabilir. Yine yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca kişisel veriler aynı zamanda Ciftciyim.com.com’un süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için “CİFTCİYİM.COM”in işbirliği içinde olduğu firmalara aktarılabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir. “CİFTCİYİM.COM”İN belirtilen amaçlarla işbirliği içinde bulunduğu gerçek kişi ve/veya tüzel kişilere, Kullanıcıların kişisel verilerini iletmesine Kullanıcılar onay vermektedir.

7. Fikri Mülkiyet Hakları

"Üye"ler, "CİFTCİYİM.COM" hizmetlerini, "CİFTCİYİM.COM" bilgilerini ve "CİFTCİYİM.COM"in telif haklarına tabi çalışmalarını satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "CİFTCİYİM.COM"in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Site Kullanım Koşulları" dâhilinde "CİFTCİYİM.COM" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "CİFTCİYİM.COM"in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

8. “Sözleşme” Değişiklikleri

"CİFTCİYİM.COM", tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu “Sözleşme”ni uygun göreceği herhangi bir zamanda "Site"da yayınlayarak değiştirebilir. İşbu “Sözleşme”nin değişen hükümleri, “Site”da yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girecek, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu “Sözleşme”, "Üye"nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

9. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "CİFTCİYİM.COM" işbu “Sözleşme” ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "CİFTCİYİM.COM" için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "CİFTCİYİM.COM"den herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "CİFTCİYİM.COM"in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

10. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu “Sözleşme”nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu “Sözleşme” dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Sözleşme”nden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11. "CİFTCİYİM.COM" Kayıtlarının Geçerliliği

"Üye", işbu “Sözleşme”nden doğabilecek ihtilaflarda "CİFTCİYİM.COM"in kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini,"CİFTCİYİM.COM"i yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

12. Yürürlük

İşbu “Sözleşme” ve “Sözleşme”yle atıfta bulunulan ve “Sözleşme”nin ayrılmaz bir parçası olan ekler ile “Site”da yer alan kurallar ve şartlar, "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. “Sözleşme”nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir. 

13. “Sözleşme”nin Ekleri