Ek-3 ÇİFTÇİYİM Hizmetleri

 

ÇİFTÇİYİM; aşağıda bahsedilen hizmetler ile zaman içinde uygulamaya geçireceği diğer hizmetleri ile ilgili olarak, dilediği zamanda "Kullanıcı"ya/” Hesap Sahibi”ne herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan, “fiyat” ve/veya “kural” ve/veya “içerik” değişikliği yapabilir, hizmetlerinin herhangi birini sona erdirebilir. ÇİFTÇİYİM’in hizmetleri ile ilgili yaptığı değişiklikler “Portal”da yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. “Portal”a erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi "ÇİFTÇİYİM" tarafından yapılan tüm değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

1. "ÇİFTÇİYİM" İlan Hizmetleri

1.1. "Hesap Sahibi", "ÇİFTÇİYİM Hesabı" üzerinden "ÇİFTÇİYİM" tarafından belirlenen kurallara uygun olarak ilanlarını oluşturacak ve ÇİFTÇİYİM Veri Tabanı’na yükleyecektir. 

1.2 "ÇİFTÇİYİM", "Hesap Sahibi" tarafından oluşturulan ilan/ilanları değerlendirmeye alacak; bahsi geçen ilanların "Portal"da yayınlanmasını kabul veya reddedecektir. "ÇİFTÇİYİM", ilanların değerlendirmesine yönelik kriterleri, koşulları ve süreleri serbestçe tayin ve tespit ederek, “Portal”da yayınlayacaktır.

1.3 "ÇİFTÇİYİM", “Portal”da yayınlanan ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu sözleşme ve “Portal”da yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması gibi sebeplerle "Hesap Sahibi"ne herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. "ÇİFTÇİYİM" bahsi geçen duruma ilişkin " Hesap Sahibi"ne herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını, aynı şekilde " Hesap Sahibi" de ödemiş olduğu bedelin iadesini "ÇİFTÇİYİM"den talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.4 "ÇİFTÇİYİM", " Hesap Sahibi"nin ilanlarının ve ilan içerisindeki metin, resim ve içeriklerin başka sitelerde, arama motorlarında ve “ÇİFTÇİYİM” ilan ve reklamlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilir. "Hesap Sahibi", bu konuda "ÇİFTÇİYİM"e yetki verdiğini işbu sözleşmede açıklıkla beyan ve kabul etmektedir.

1.5 "Hesap Sahibi", "ÇİFTÇİYİM Hesabı" üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.6 "Hesap Sahibi", "Portal"da yayınlayacağı ilanlarda karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü fiili gerçekleştirmeyeceğini, "Portal"ın altyapısını gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin "Portal"da yayınlanacak reklamlarda yer almasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

1.7 "Hesap Sahibi ", "Portal"da yayınlattığı ilanlarda gerçek, doğru ve hukuka uygun bilgilerle mal ve hizmetlerinin reklam ve tanıtımını yapacaktır. “Hesap Sahibi”nin hukuken üzerinde ilanında belirttiği şekilde tasarruf yetkisi olmayan, mal ve hizmetlere ilişkin ilan vermesi yasaktır. Bu kapsamda ilan veren “Hesap Sahibi” için "ÇİFTÇİYİM", “Hesap Sahibi”ne herhangi bir ihtarda bulunmaya gerek olmadan "Hesabını" geçici olarak durdurabilir, Hesabını kapatabilir,  işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshedebilir.

1.8 "Hesap Sahibi ", tüketicinin korunması, fikri haklar, haksız rekabet, reklam konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı ilan vermeyeceğini ve ilanlarında bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.9 "Hesap Sahibi ", seçmiş olduğu ilan paketine ilişkin  ücreti ödemeyi  kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.10 “Hesap Sahibi”, kendisine ait ilanlarını  bölümünde detaylı olarak açıklandığı ve sınırları belirtildiği üzere, kendisine ait bir bölümde, kendisi tarafından belirlenen içerik ve bilgilerle birlikte "Portal" üzerinden yayınlayabilir. 

1.11 “Portal”ı kullanan gerçek veya tüzel kişiler, “Portal”da sadece bir "Hesap" açabilirler. Bu amaçla kullanıcılar; farklı kullanıcı adları, e-posta adresleri, telefon numaraları kullanarak birden fazla "ÇİFTÇİYİM Hesabı" açmamayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu kuralın ihlal edildiğinin ÇİFTÇİYİM tarafından tespit edilmesi halinde; “Hesap Sahibi”nin tüm "ÇİFTÇİYİM Hesapları", ÇİFTÇİYİM tarafından geçici olarak durdurulabilir veya bu hesap sahibinin hesabı kapatılabilir. Herhangi bir sebeple “Hesabı” kapatılmış veya “Hesabı” durdurulmuş kullanıcının Portal'a girmek için yeni hesap açması ve bu yeni hesabının ÇİFTÇİYİM tarafından tespit edilmesi halinde; bu kullanıcının tüm "ÇİFTÇİYİM Hesapları"nı, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu sözleşmeyi herhangi bir ücret iade, tazminat veya cezai şart yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme hakkını ÇİFTÇİYİM saklı tutmaktadır.

4. “ÇİFTÇİYİM” Listeleme Hizmeti

4.1 Bu “Hizmet” “Hesap Sahibi”nin “ÇİFTÇİYİM Hesabı” üzerinden girmiş olduğu ilan içeriklerinin “ÇİFTÇİYİM” “Portal”ında yer alan kategoriler altında görüntülenmesinin sağlanmasıdır. Listeleme; “ÇİFTÇİYİM” “portal”ının dinamik alt yapısı üzerinden “Kullanıcı”ların ilgili kategoriler altında filtreler yoluyla özelleştirdikleri arama/listeleme sorguları doğrultusunda “Hesap Sahibi”ne ait ilanların “Kullanıcı” tarafından “ÇİFTÇİYİM” tarafından belirlenen sıra dahilinde “ÇİFTÇİYİM” ara yüzü üzerinden görüntülenmesidir. Listeleme; “ÇİFTÇİYİM” veri tabanına gelen sorguların “ÇİFTÇİYİM” veri tabanı üzerinde çalışan bilgisayar programının döneceği otomatik yanıtların “Kullanıcı”ya gösterilmesi esasına dayanır. Bu sorgu neticesinde görüntülenen ilanlar, “Hesap Sahibi” iş bu dokümanda belitilen doping hizmetlerini seçmemiş ise; otomatik olarak listelenir. “Hesap Sahibi” ilanların listelemede ilanı farklı şekilde (sorgu sırası; ilanların okunurluğu, ilanların içeriği v.b yönlerden) yer alsın isterse; işbu dokümanda yer alan doping hizmetlerinden yararlanmak durumundadırlar.

4.2 İlanlarının hangi kategori altında görüntüleneceğini(n) seçimi öncelikle “Hesap Sahibi”ne aittir. “Hesap Sahibi”nin belirlediği kategorinin ilanının konusuyla ilişkili olmaması durumunda; “ÇİFTÇİYİM” ilgili ilanın konusuyla ilişkili olan kategori altında görüntülenmesini ya da yanlış kategoriden kaldırılmasını “Hesap Sahibi”ne herhangi bir bildirimde bulunmadan sağlayabilir.

5. “ÇİFTÇİYİM” Mağaza Sayfaları Hizmetleri

5.1 ”Hesap Sahibi”nin “ÇİFTÇİYİM Hesabı” üzerinden girmiş olduğu ilan içeriklerinin ÇİFTÇİYİM tarafından belirlenen ücret karşılığında “Hesap Sahibi” tarafından “mağaza” adı altında oluşturulacak sayfalarda toplu olarak gösterilmesini sağlayan hizmettir.

5.2 Mağaza Sayfaları Hizmetlerinin kullanım ve yararlanma koşulları Portalın ilgili bölümünde “Hesap Sahibi”ne yönelik açıklamalarda belirtilir. “Hesap Sahibi” bu açıklamalarda belirtilen koşullara uymakla mükelleftir.

6. “ÇİFTÇİYİM” Doping Hizmeti

6.1 ”Hesap Sahibi” Portal dahilinde yayınlanan ilanlarına diğer ilanlardan farklı biçimlerde Portal kullanıcıları tarafından daha kolay ulaşılabilmesi, ilanlarının görsel etkinliğinin arttırılabilmesi gibi amaçlarla “ÇİFTÇİYİM” tarafından sunulan ücrete tabi bir takım (Doping) hizmetlerinden yararlanabilir.

6.2 Bu “Hizmet” sayesinde “Hesap Sahibi” “ÇİFTÇİYİM Hesabı” üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin listelemede farklı biçimlerde yer almasının sağlayabilir. İçeriği ve ücreti ÇİFTÇİYİM tarafından belirlenen dopinglerden birinin ya da birkaçının “Hesap Sahibi” tarafından ilanının oluşturulması sırasında seçilmiş olması halinde; söz konusu ilan “Hesap Sahibi” tarafından seçilmiş olan doping ya da dopinglerin özelliklerine göre, Listelemede aynı doping ya da dopinglerin seçilmemiş olduğu ilanlardan farklı biçimlerde görüntülenecektir. Doping sadece seçilmiş olduğu ilana aittir, “Hesap Sahibi” tarafından seçilmiş olduğu süre bitiminden önce ya da sonra farklı bir ilana aktarılamaz, dopingin ÇİFTÇİYİM kaynaklı sayfa hatalarından ya da ÇİFTÇİYİM veri tabanındaki sorunlardan kaynaklı nedenlerle görüntülenmesinde doğacak süre kaybı ÇİFTÇİYİM tarafından dopingin süresine sorunlu günler kadar ek yapılmak koşulu ile giderilir.

6.3 Doping içerik ve ücretleri ÇİFTÇİYİM tarafından belirlenir. ÇİFTÇİYİM söz konusu içerik ve ücretleri “Portal”da duyurulmak kaydıyla istediği zaman değiştirme hak ve yetkisine sahiptir. Dopingi yayında olan ilanın “Hesap Sahibi” tarafından yayından kaldırılması ya da bağlı bulunduğu ilanın site kurallarına aykırı olduğu durumlarda ÇİFTÇİYİM ilanı ve dopingi yayından kaldırır ve ilan sahibine (“Hesap Sahibi”ne) ödeme iadesi yapmaz.

7. “ÇİFTÇİYİM” Ek Hizmetler

“Hesap Sahibi”, yukarıda sayılan temel "hizmet"lere ek olarak "Portal"dan duyurulan ve kullanım koşulları “Portal”ın ilgili kısımlarında belirtilen "Hizmet"lerden, eğer ilgili hizmet için bir ücret öngörülmüşse belirtilen ücreti ödeyerek yararlanabilir. ”Hesap Sahibi” "ÇİFTÇİYİM" tarafından işbu madde kapsamında tanımlanan ve "Portal"ın ilgili bölümünde duyurulan hizmetlere ilişkin "Portal"ın ilgili bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesindeki yükümlülüklere uyacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

8. Kampanyalar ve Teklifler

“Portal”da yayınlanacak ilanların ücretini ve ücretlendirme kurgularını belirleme hak ve yetkisi “ÇİFTÇİYİM”e aittir. “ÇİFTÇİYİM”, ilanların ücretini ve ücretlendirme kurgularını belirlerken çeşitli kampanyalar veya teklifler düzenleyebilir. Kampanya veya teklifler, ”Portal”ı kullanan gerçek ve tüzel kişiler için geçerlidir. Bir gerçek veya tüzel kişi, kendisine ait bir “ÇİFTÇİYİM Hesabı”nı kullanarak kampanya veya tekliften yararlandıktan sonra, yeni bir “ÇİFTÇİYİM Hesabı” açarak veya mevcut diğer “ÇİFTÇİYİM Hesabı”nı kullanarak aynı kampanya veya tekliften tekrar yararlanamaz. Bu şekilde aynı kampanya veya tekliften tekrar yararlandığının ortaya çıkması halinde; hesabı/hesapları “ÇİFTÇİYİM” tarafından kapatılabilir. Gerçek ve tüzel kişilere sunulan kampanya veya teklifler devredilemez.